Home > Failed To > Failed To Fetch Cdrom Debian

Failed To Fetch Cdrom Debian

Contents

Bharat Adhana 7.010 προβολές 7:19 Linux Mint 17 - Failed To Fetch CdRom - Διάρκεια: 2:07. How do I prevent flight in a cyberpunk future? It could be im using a netbook but I can use my external rom still so i really dont know what its trying to update? If you're using the cd-rom for packages instead of the online repositories, issue sudo apt-cdrom add. have a peek at this web-site

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. I used dolphin then i used the filesystem found cdrom clicked it and nothing was in the file. Close the Software Sources and run the update again. Manohar Mukku 10.270 προβολές 2:13 How to fix apt get Failed to Fetch\Connection failed - Διάρκεια: 3:49.

Failed To Fetch Cdrom Debian

We need to comment out this line by adding # in front of it to make it look like this: #deb cdrom:[elementary OS 0.3 _Freya_ - Daily amd64 (20150208)]/ trusty main restricted They have been ignored, or old ones used instead. The time now is 10:44 PM. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs.

  1. That would explain why you couldn't mount anything there.
  2. Using your text editor open /etc/apt/sources.list file and comment or remove lines that include CD-ROM.
  3. because the help of the command and options list didn't give a code for recognizing the cdrom.
  4. A web portal poised to make you a better Linux user since 2012.
  5. DragonBit 34.106 προβολές 3:33 Get your Wifi working on Ubuntu 14.04 - Διάρκεια: 3:36.
  6. Learn more You're viewing YouTube in Greek.

They have been ignored, or old ones used instead. actionparsnip (andrew-woodhead666) said on 2015-12-17: #7 What is the output of: cat -n /etc/apt/sources.list Thanks Rich.b (aybi30) said on 2015-12-17: #8 [email protected]:~$ cat -n /etc/apt/sources.list 1 #deb cdrom:[Ubuntu 15.10 _Wily Werewolf_ Cancel reply Search this website A Must Read For Ubuntu 14.04 Users Subscribe to Weekly Newsletter Free eBook for Download Latest on It's FOSS Top 9 Best Email Clients for Linux Apt-cdrom the error i get is Failed to fetch cdrom://Ubuntu-Netbook 10.04 _Lucid Lynx_ - Release i386 (20100429.4)/dists/lucid/main/binary-i386/Packages.gz Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT.

Saju M 22.062 προβολές 9:20 How to Boot and Install Kali Linux 2.0 with USB - Διάρκεια: 6:16. Failed To Fetch Cdrom //ubuntu 14.04.1 Lts _trusty Tahr_ apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs ,E:Some index files failed to download. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu 14 ## team. Just unselect those cdrom option and sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade should run normally.

Since you're displaying ads, I think you'd better have one. Dhamodharan C 1.305 προβολές 7:53 How To Fix W: Failed To Fetch CD-Rom in Ubuntu 15.10 - Διάρκεια: 1:32. Joe Collins 1.446 προβολές 4:47 Φόρτωση περισσότερων προτάσεων… Εμφάνιση περισσότερων Φόρτωση... Σε λειτουργία... Γλώσσα: Ελληνικά Τοποθεσία περιεχομένου: Ελλάδα Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης: Ανενεργή Ιστορικό Βοήθεια Φόρτωση... Φόρτωση... Φόρτωση... Σχετικά με Τύπος Πνευματικά the system popped out this Ubuntu one and I clicked the install button yet several minutes some error came out as seen below.

Failed To Fetch Cdrom //ubuntu 14.04.1 Lts _trusty Tahr_

What is the mount point for your cdrom (/dev/hdc) in your fstab file (/etc/fstab)? apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs Solution: When Ubuntu or Debian Linux are installed using CD-ROM media this system will retain CD-ROM in its /etc/apt/sources.list file as a Failed To Fetch Cdrom Debian apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs , W:Failed to fetch cdrom://Ubuntu 15.10 _Wily Werewolf_ - Release amd64 (20151021)/dists/wily/main/binary-i386/Packages Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. Failed To Fetch Cdrom //ubuntu 14.04 Lts _trusty Tahr_ Bharat Adhana 7.010 προβολές 7:19 Ubuntu Dash and Software Center Problem - Διάρκεια: 2:43.

randell6564 Ubuntu 2 05-02-2007 10:29 PM Sarge - Failed to Fetch fester225 Debian 7 02-16-2005 03:37 PM All times are GMT -5. Check This Out Just not visible anymore. Fix Failed to fetch cdrom apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs error The reason for this error is that cdrom has been included as one of the the sources December 28 Ubuntu Install Etherpad web-based real-time... Remove Cd Rom From Apt Sources

anyway my uncle gave me a laptop which uses Ubuntu 10 or something and I updated it to 12.04. But after some redesign, I guess the link roll was removed. Where does metadata go when you save a file? http://chatflow.net/failed-to/xsellize-failed-to-fetch.html caffienefreeMay 15th, 2009, 03:35 AMYou need to add the GPG key for Medibuntu.

And to fix this issue, we need to remove this from the list of software sources. If you'd like to contribute content, let us know. Queek Sup 7.707 προβολές 3:43 How to install Viber in Ubuntu from .deb file - Διάρκεια: 7:19.

Joe Collins 1.446 προβολές 4:47 Hacking Wi-Fi with ANY version of Linux!! (Ubuntu, Mint, Debian, Kali, Backtrack, etc.) - Διάρκεια: 26:16.

W:Failed to fetch cdrom://Ubuntu 10.04.1 LTS_Lucid Lynx_-Release i386 (20100816.1)/dists/lucid/main/binary-i386/Packages Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. yooyoomine 114.682 προβολές 5:22 Ubuntu Black Screen of DEATH - Howto Fix It - Διάρκεια: 2:51. Richard actionparsnip (andrew-woodhead666) said on 2015-12-17: #12 There is the option to do what you did in the text file in software centre because people like pretty GUI stuff when often software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu 22 ## team, and may not be under a free licence.

asked 3 years ago viewed 2928 times active 3 years ago Linked 1 Update information outdated, “Failed to fetch cdrom” Related 2apt-get fail with “Unpacking replacement diff”0What are “Failed to fetch Browse other questions tagged apt updates or ask your own question. Join our community today! have a peek here Penguin Tutorials 112.057 προβολές 26:16 Kali Linux Repository Issue Solve [ "E: Unable to locate package" error solved ] - Διάρκεια: 5:46.

First tab box on bottem has CDROM –Virusboy Jun 8 '14 at 5:50 Yeah, there are three boxes that say "Cdrom with Ubuntu 14.04 'Trusty Tahr'", and they are linux/unix87 View Public Profile View LQ Blog View Review Entries View HCL Entries Find More Posts by linux/unix87 11-06-2010, 10:00 PM #4 mark_alfred Senior Member Registered: Jul 2003 Location: You can change this preference below. Κλείσιμο Ναι, θέλω να τη κρατήσω Αναίρεση Κλείσιμο Αυτό το βίντεο δεν είναι διαθέσιμο. Ουρά παρακολούθησηςΟυράΟυρά παρακολούθησηςΟυρά Κατάργηση όλωνΑποσύνδεση Το επόμενο βίντεο ξεκινάειδιακοπή Φόρτωση... Ουρά Rich.b (aybi30) said on 2015-12-17: #3 [email protected]:~$ sudo gedit /etc/apt/sources.list [sudo] password for richard: (gedit:3545): Gtk-WARNING **: Calling Inhibit failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files

Why wasn't the Imperial Pilot in Rogue One made insane or affected? All seems OK. How does one evaluate a "locomotive" (rainbow card) in "Ticket to Ride?" A blue, white and red maze Encyclopedia of mathematics (?) Symbolic manipulation of expression with undefined function more hot apt updates share|improve this question asked Jun 7 '14 at 21:57 user285603 10113 marked as duplicate by bain, Alaa Ali, Luis Alvarado♦ Aug 4 '14 at 22:15 This question has been

Please satisfy yourself as to 23 ## your rights to use the software. Mine is: Code: # # /dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0 mark_alfred View Public Profile View LQ Blog View Review Entries View You have the install media marked as a source of packages. Failed to fetch cdrom:// - Ubuntu/Debian apt-get error message - Solution Details Super User Debian 19 June 2015 Contents1.Symptoms2.Solution Symptoms: When using apt-get or some other GUI package management application to

Is there an equivalent for vim's \zs in sed or perl? apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs E: Some index files failed to download. Since New York doesn't have a residential parking permit system, can a tourist park his car in Manhattan for free? Main Menu LQ Calendar LQ Rules LQ Sitemap Site FAQ View New Posts View Latest Posts Zero Reply Threads LQ Wiki Most Wanted Jeremy's Blog Report LQ Bug Syndicate Latest

Richard Rich.b (aybi30) said on 2015-12-17: #6 There is not update option as there was with Ubuntu 12.04 at the window (top right hand corner) where I would normally shut down.